Περίοδος 1930-1940

Στις 27 Μαρτίου 1932 έγινε νέα Γενική Συνέλευση µε 32 παρόντα µέλη από τα 60 εγγεγραμμένα: Παρόντες ήταν οι: Ι. Μαύρος, Δ. Νεράντζης, Α. Ποθητός, Ν. Τζιουµάκας, Α. Μπαΐκος, Α. Στεργίου, Ι. Μαχίλης, Δ. Τζαµατζάς, Γ. Παπαχρήστου, Γ. Κωσταντινίδης, Χ. Λιάρος, Α. Σαραγιώτης, Β. Παπαγεωργίου, Κ Παπαγεωργίου, Ε. Μαχίλης, Δ. Αδόργιαστος, Γ. Ιατρόπουλος, Χ. Ελευθερίου, Α. Ιωαννίδης, Β. Γεράκης, Γ. Παπαϊωάννου, Α. Πάτρας, Β. Νεράντζης, Ι. Ματζιάρης, Δ.  Βαφειάδης, Γ. Χαστόπουλος, Κ. Δαλαβέρας, Ζ. Τζιουµάκας, Α. Ιατρόπουλος, Ζ. Ιωαννίδης, Ι. Ευσταθίου και Β. Τζιουµάκας.
Το 1933 µε ενέργειες του Δ.Σ. της Ένωσης Βαβδινών επιτυγχάνεται η χορήγηση 150.000 δραχμών από το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος για την υδροδότηση του Βάβδου. Στη δεκαετία του 1930 µε ενέργειες της Ένωσης εγκαθίσταται Υπηρεσία Τηλεγραφείου, Ταχυδρομείου και Τηλεφωνείου στο Βάβδο και μεταβατικό Ειρηνοδικείο. Επίσης, με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Ένωσης Βαβδινών και σε συνεργασία µε την Κοινότητα του Βάβδου και τα Σωματεία του χωριού συγκεντρώνονται 7.000 δρχ. από εθελοντικές συνδρομές για την οδική σύνδεση του Βάβδου µε τα καµποχώρια της Καλαμαριάς.