Δ.Σ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της 18/2/1979 που ισχύει έως σήμερα η Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης “Νικόλαος Γερμανός” διοικείται από 9µελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. προκύπτουν από τους υποψήφιους του ενιαίου ψηφοδελτίου που έχουν λάβει τους περισσότερους σταυρούς. Οι επιλαχόντες σύμβουλοι ορίζονται ως αναπληρωματικοί.
Το εκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση με ευθύνη του πλειοψηφήσαντος συμβούλου και εκλέγει μεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο, Α΄ Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Σωματείου. Επιπλέον δύναται να οριστεί μέλος του Δ.Σ. Ειδικός Γραμματέας ως αναπληρωματικός Γενικός Γραμματέας καθώς και αναπληρωτής Ταμίας.
Για την περίοδο 2014-2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος - Άννα Δροσινάκη
Α΄ Αντιπρόεδρος & Ταμίας - Γεώργιος Μπιτλής
Β΄ Αντιπρόεδρος - Πηγή Τσιρωνά
Γενικός Γραμματέας - Οδυσσέας Ζουρόπουλος
Αναπληρωτής Ταμίας - Στέλιος Τυροβούζης
Μέλος - Αχιλλέας Αγραφιώτης
Μέλος - Στέλλα Κρουσταλλάκη
Μέλος - Ασπασία Παπαφιλλίπου
Μέλος - Αικατερίνη Συροπλή
Αναπληρωματικό μέλος - Ελένη Μπιτλή
Αναπληρωματικό μέλος - Νικόλαος Τυροβούζης