Ύλη εφημερίδας

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να δημοσιεύεται υλικό τους στην εφημερίδα της Ένωσης να το παραδίδουν σε ηλεκτρονική μορφή, αν αυτό είναι δυνατό. Σε διαφορετική περίπτωση να είναι όσο πιο ευκρινές γίνεται, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ανατύπωσή του ηλεκτρονικά. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα να αποστέλλεται το υλικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση aisyrop.vavdos@gmail.com (υπεύθυνη: Συροπλή Κατερίνα).
Επίσης, το όποιο υλικό να στέλνεται στις προκαθορισμένες ημερομηνίες που έχει ορίσει το Δ.Σ. Ως καταλυτική ημερομηνία αποστολής (και γενικά προσκόμισης με οποιοδήποτε τρόπο) για το εκάστοτε φύλλο της "Φωνής" ορίζεται η 15η του προηγούμενου μήνα από αυτόν που εκδίδεται.